sec4_1.jpg (168326 bytes)

unif_nrml.jpg (158395 bytes)

nrmAppbi.jpg (169050 bytes)